Oferta związana z pomiarami elektrycznymi dotyczy pełnego zakresu badań instalacji elektrycznych celem dopuszczenia ich do eksploatacji. VoltageService wykonuje pomiary odbiorcze oraz eksploatacyjne zgodne z wymaganiami techniczno-budowlanymi i eksploatacyjnymi określonymi  w ustawach Prawo budowlane i Prawo energetyczne.


Od instalacji elektrycznych wymaga się by były funkcjonalne, trwałe i estetyczne. Najważniejszym kryterium jest jednak bezpieczeństwo ich użytkowania. W tym celu należy regularnie dokonywać przeglądu instalacji celem zapewnienia ochrony przed zagrożeniami takimi jak porażenie prądem elektrycznym, prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi jak również przepięciami łączeniowymi i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych.

Skuteczność ochrony przed tymi zagrożeniami zależy od zastosowanych w instalacjach elektrycznych rozwiązań oraz środków technicznych, a miarą skuteczności ochrony jest liczba śmiertelnych porażeń prądem elektrycznym oraz liczba pożarów, będących następstwem wad lub nieprawidłowej eksploatacji instalacji elektrycznych. W Chorzowie główne niebezpieczeństwo stanowią instalacje znajdujące się w starych kamienicach oraz budynkach z wielkiej płyty, gdzie prąd jest dostarczany poprzez przewody aluminiowe nadające się do bezwzględnej wymiany!

Aby zminimalizować niebezpieczeństwa związane z przesyłem energii elektrycznej VoltageService dokonuje regularnej oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych poprzez:

  • oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony przeciwpożarowej,
  • pomiary rezystancji izolacji,
  • badanie ciągłości przewodów ochronnych,
  • badanie ochrony przed dotykiem pośrednim,
  • próby działania urządzeń różnicowo-prądowych,
  • pomiary rezystancji uziemienia.

Wszystkie powyższe badania i pomiary są niezbędne celem dopuszczenia instalacji elektrycznej do eksploatacji. Podstawą do wypłacenia odszkodowania za uszkodzenia powstałe w skutek zwarcia instalacji elektrycznej są aktualne protokoły z przeglądu instalacji elektrycznej podpisane przez elektryka z uprawnieniami.

VoltageService wykonuje pomiary za pomocą legalizowanego urządzenia pomiarowego Sonel MPI-530 przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tego typu robót.


Zapraszamy do zapoznania się z pozostałą częścią oferty:

usługi elektryczne
systemy monitoringu
dane kontaktowe